Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer - Cookies

Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer - Cookies Ga verder

Gebruiksvoorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten

De op onze websites verstrekte informatie en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Ichthus Kerk Kortrijk. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Ichthus Kerk Kortrijk.

Het opslaan van informatie van onze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

U mag zonder onze toestemming wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privé-persoon voor eigen gebruik, of als bedrijf of vzw voor beperkt, intern en niet-commercieel gebruik.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Ichthus Kerk Kortrijk deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Ichthus Kerk Kortrijk enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites. Ichthus Kerk Kortrijk kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.


Privacy

Ichthus Kerk Kortrijk neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de toepasselijke Europese wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, die sedert 25 mei 2018 van kracht is, en de daarbij aansluitende Belgische wet- en regelgeving die van dracht is sedert 5 september 2018. Bij een bezoek aan onze website zamelen wij mogelijk volgende persoonsgegevens in: naam, voornaam en e-mailadres.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Ichthus Kerk Kortrijk, Brugsesteenweg 259, 8500 Kortrijk, om deze te gebruiken voor administratie of contactering. Zij worden nooit doorgegeven aan derden noch voor andere doeleinden dan deze hier vermeld.

Ichthus Kerk Kortrijk kan de persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de gelegenheid te bieden uw deelname te weigeren. De bezoeker heeft het recht op inzage en verbetering na aanvraag.

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Ichthus Kerk Kortrijk verzamelt ook mogelijk niet-persoonlijke gegevens over de bezoekers, zoals bijvoorbeeld welk besturingssysteem of internetbrowser deze gebruiken. Op onze website gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om uw voorkeuren en informatie te registreren zoals uw taalkeuze om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde keuze moet maken.

Ichthus Kerk Kortrijk heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze sites.

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan deze disclaimer.

Als u meent dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met Ichthus Kerk Kortrijk.


Disclaimer

Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Ichthus Kerk Kortrijk. Elk bezoek aan de websites van Ichthus Kerk Kortrijk is onderworpen aan deze disclaimer. Door zijn bezoek aan de website(s) stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.

Aansprakelijkheid

Ichthus Kerk Kortrijk streeft ernaar dat de informatie op haar websites up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de bezoeker.

Ichthus Kerk Kortrijk geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar websites, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan onze websites.

Ichthus Kerk Kortrijk is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.


Cookies

Cookie beleid

Dit cookiebeleid legt uit hoe Ichthus Kerk Kortrijk, gevestigd op Brugsesteenweg 259 te Kortrijk (België); gebruik maakt van cookies en vergelijkbare technologieën op onze website. Door onze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies zoals beschreven in dit beleid.

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Ze worden vaak gebruikt om de functionaliteit van de website te verbeteren, uw gebruikerservaring aan te passen en statistische of analytische informatie te verzamelen over het gebruik van de website.

Hoe kunt u uw cookies beheren?

U kunt het gebruik van cookies beheren en/of verwijderen via de instellingen van uw browser. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van bepaalde cookies de functionaliteit van de website kan beïnvloeden.

Meer informatie?

Als u vragen heeft over ons cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen, klik hier: Contactformulier

Uw cookievoorkeuren wijzigen?

Om je persoonlijke cookie-voorkeuren aan te passen, klik hier: Cookie voorkeuren