Gods wil kennen

27-07-2017
Christian Vey

Gods wil kennen Ga verder

Gods wil kennen

Sinds mijn verhuis naar België in het jaar 2005, rijd ik elk jaar een aantal keren naar mijn familie en vrienden in Duitsland. Het is telkens een lange rit van 750km. Door mijn gps weet ik welke autosnelwegen ik moet nemen en welke afritten ik moet afslaan, en zo kan ik na vele ritten zeggen dat ik de weg behoorlijk goed ken. En als ik dan toch nog eens een verkeerde afslag neem, kan ik door de gps of een wegenkaart de weg gemakkelijk terugvinden.

Bij een rit van 750km is dit ook aangewezen. Stel je eens voor dat ik de weg helemaal niet zou kennen en dat ik geen wegenkaart of gps bij de hand zou hebben. Dan zou ik enkel maar nog de straatsignalisatie hebben om moeizaam en met veel omwegen de weg te vinden. Zonder een goede kennis van de weg zou ik dan vele uren langer onderweg zijn en het op een gegeven moment misschien zelfs opgeven.

Toen ik met mijn familie zovele jaren geleden 1400km van Zweden terug naar het zuiden van Duitsland reed, waren wij in het midden van de nacht ergens in Denemarken fout gereden. Na een tijd kwamen we op een brug terecht waar we niet meer mochten omkeren, en moesten ongeveer € 60 tol betalen en kwamen terug in Zweden uit. De rit duurde zo'n 20 uren, en met een tot onder het dak volgeladen wagen, was dit extreem frustrerend. Het was moeizaam om de weg terug te vinden in het donker, en dit in een ander land.

Onze geestelijke reis

“God heeft een plan voor ons leven, een roeping, en een doel.”

Geestelijk gezien zijn wij ook op reis. Van onze geboorte tot aan onze dood zijn wij op weg. God heeft een plan voor ons leven, een roeping, en een doel. Hij wil dat wij in bepaalde periodes een aantal stappen vooruit geraakt zijn, gegroeid zijn, en een bepaalde weg hebben afgelegd in ons leven.

Maar reizen is moeilijk en soms zelfs onmogelijk, als je de weg niet kent. Met andere woorden, als je de wil van God niet kent, kun je slechts proberen de juiste weg te vinden. En soms weet je daarbij zelfs niet eens wat het volgende reisdoel is. Waar is de volgende tussenstop? Moet ik links of rechts afslaan? Of ben ik misschien op de terugweg zonder dat dit de bedoeling was?

Iedereen begrijpt dat wij in het natuurlijke niet tot aan onze bestemming kunnen geraken als wij de weg niet kennen. Maar tot mijn grote verbazing denken heel wat Christenen dat zij geestelijke doelen kunnen halen en de vrucht kunnen dragen die God voor hen heeft voorbereid, zonder de wil van God te kennen. Sommigen gaan zelfs zo ver om te zeggen dat wij Gods wil niet kunnen kennen en dat dit ook Gods bedoeling is.

Wat God wil

Maar laat mij u verzekeren: dat is niet Gods bedoeling. Lees wat Paulus schreef:

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”Romeinen 12:2

Een andere vertaling zegt: “opdat gij moogt weten wat de wil van God is.” De bedoeling van de vernieuwing van ons denken is dat wij kunnen erkennen, ontdekken of weten wat Gods wil is. Op een andere plaats zegt Paulus hetzelfde, gewoon met andere woorden:

“Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.”Efeziërs 5:17

In Gods ogen zijn we onverstandige mensen als wij de wil van Hem niet verstaan. God wil dus zeker en vast dat wij Zijn wil leren kennen. In de brief aan de Kolossenzen bidt Paulus daarom:

“Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht.”Kolossenzen 1:9

"De rechte kennis van Zijn wil." Daarvoor bad Paulus, opdat iedereen van ons niet in het ongewisse zou blijven, maar over de juiste kennis van Gods wil zou beschikken. Paulus heeft zich er ook voor ingespannen, om door zijn verkondiging ertoe bij te dragen dat de mensen Gods wil ontdekken:

“Ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen.”Handelingen 20:27

“De raad van God” is de wil van God, zijn voornemens en bedoelingen met ons leven, aldus de betekenis van het woord dat hier in de Griekse grondtekst gebruikt wordt. Straks zullen wij lezen wat Jezus hierover te zeggen heeft, maar eerst wil ik nog een gebed van Paulus onder je aandacht brengen. Lees aandachtig wat Paulus in Efeziërs 1 bidt:

“Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht.”Efeziërs 1:15-19

Paulus bidt dus om wijsheid en openbaring …
… om de Vader recht te kennen.
… om te weten welke hoop Zijn roeping wekt.
… om te weten hoe rijk de erfenis is die wij ontvangen hebben.
… om te weten hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons die geloven.

Er zijn nog heel wat andere verzen in de Bijbel die ik zou kunnen aanhalen om een en hetzelfde te zeggen: God wil dat wij Hem en Zijn wil en wegen kennen en dat wij weten wie wij in Hem zijn.

Vrienden, niet slaven

Nog voor Paulus al deze dingen schreef, bad en verkondigde, was het Jezus zelf die het idee ontkracht heeft dat God ons in het ongewisse zou willen laten betreffende Zijn wil en wegen. Hij zei:

“Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt.”Johannes 15:15

Wat een opmerkelijke uitspraak! Mensen die denken dat wij Gods wil niet kunnen kennen, hebben volgens Jezus een slaven-mentaliteit. Slaven weten niet wat hun meester wil. Ze zijn in het ongewisse en moeten blindelings bevelen gehoorzamen. "De slaaf weet niet, wat zijn heer doet." Het religieuze mantra van vele Christenen is dan ook: "We weten nooit wat Gods bedoeling is." Maar dat is verkeerd! Wij zijn geen slaven meer, we zijn vrienden. En waarom zijn wij volgens Jezus nu vrienden van Hem? Omdat Hij alles, wat Hij van Zijn Vader gehoord heeft, aan ons heeft bekend gemaakt!

Begrijp me niet fout. Niet mijn wil maar Gods wil moet geschieden. Ik heb geen ambitie om een betweter te zijn. Mijn verlangen is om Bijbels bezig te zijn, zelfs als de Bijbelse waarheid uitdagend is en misschien zelfs hoogmoedig klinkt (in religieuze oren). Ik wil geloven wat God zegt. En God zegt: "Jullie zijn Mijn vrienden en ik maak jullie Mijn wil bekend!"

Zoals we in Hebreeën 1 lezen, heeft God door Jezus tot ons gesproken. Jezus is "de afdruk van Gods wezen en de afstraling van Zijn heerlijkheid." Daarom zei Jezus: "Wie mij ziet, heeft de Vader gezien. Ik ben gekomen om jullie de Vader te tonen. Ik en de Vader zijn één." Dit was Zijn plan, Zijn voornemen. En dit is een van de bedieningen van de Heilige Geest in ons leven: om ons in alle waarheid te leiden en hetgeen in het hart van de Vader leeft, aan ons te openbaren:

“Gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.”1 Korintiërs 2:9-10

Een God van openbaring

Iets te openbaren betekent: iets zichtbaar maken dat verborgen is. Wij mensen zien heel veel dingen niet, we zijn vaak onverstandig en hebben iemand nodig die ons de weg toont. En dit is wat de Heilige Geest in ons leven wil doen: Hij wil het licht zijn dat de wil van God zichtbaar maakt. Deze wil vinden wij in Zijn woord, de Bijbel. De Bijbel is de kaart of de gps voor onze levensreis, en de Heilige Geest wil ons uitleggen hoe wij die kaart juist moeten lezen en volgen. Dit doet Hij door ons openbaringen, inzicht en wijsheid te schenken.

Daarom bidden wij sinds ongeveer een jaar in de bidstonden dat de Heer ons meer en meer openbaart wij Hij is, wat Hij wil en wie wij in Christus zijn, zoals Paulus bad. En God wil deze gebeden graag beantwoorden omdat wij Zijn vrienden zijn en omdat Hij door ons juist wil gekend worden. In het Oude Testament zei Hij over Abraham, die Hij Zijn vriend noemde:

“Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen?”Genesis 18:17

Daarna deelde Hij met Abraham wat Hij van plan was. Ook de profeten van het Oude Testament werden steeds door God ingelicht om het dan aan het volk te verkondigen:

“Voorzeker, de Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.”Amos 3:7

Zo is onze God. Hij wil een hechte relatie met ons voeren, tot ons spreken en ons Zijn wil en wegen bekend maken zodat wij daarin zouden wandelen. En omdat Hij een God is die niet kan liegen en die altijd zal doen wat Hij beloofd heeft, moeten wij ook nooit aan Zijn in het woord geopenbaarde wil twijfelen:

“God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?”Numeri 23:19

God doet wat Hij zegt, en hetgeen Hij ons geopenbaard heeft is ook werkelijk en blijvend van ons:

“De geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen voor altijd.”Deuteronomium 29:29

Voor alle duidelijkheid

Wil dit zeggen dat wij alles moeten begrijpen wat God wil of doet? Neen!
Wil dit zeggen dat God altijd wil, wat wij graag zouden willen? Neen!
En wil dit zeggen dat wij alles kunnen weten wat er te weten valt? Neen!
Ik zal proberen het zo uit te leggen: als ik naar Duitsland wil rijden, moet ik niet weten welke banen ik in Australië zou moeten nemen om van Sydney naar Brisbane te rijden. Ik moet ook niet weten hoe warm het daar nu is, hoeveel files er zijn en wat de brandstof daar kost. Ik moet enkel hetgeen weten wat voor mijn reis naar Duitsland van belang is.

Op onze geestelijke weg is het hetzelfde. Ik moet niet weten hoe alles precies in elkaar zit en alles begrijpen. Ik moet niet weten hoe het na de dood allemaal zal zijn. Ik moet ook niet weten waarom de Heer jou bijvoorbeeld geroepen heeft om als evangelist te dienen en mij niet. Om eerlijk te zijn: onze kennis beperkt zich tot een fractie van een ganse oceaan aan kennis die te verwerven is.

Maar wij mogen niet de fout maken, die sommigen maken: ze zeggen dan dat wij daarom nooit kunnen zeker zijn dat God ook echt wil wat Hij in Zijn woord zegt. Dit is een gedachte die de duivel ons wil influisteren. "Zou God gezegd hebben? Zou God werkelijk bedoelen wat Hij zegt?" Ja, dat doet Hij. Hij speelt geen spelletjes met ons. Hetgeen Hij ons geopenbaard heeft is geldig en zoals Paulus zei: Hij wil dat wij niet onverstandig zijn maar Zijn wil ontdekken en erin leven: als het om zijn waarden en normen gaat, als het om onze roeping gaat, als het om onze verlossing gaat, om genezing, om bevrijding, om het leven in geloof, enz.

God heeft geen verborgen agenda en ook geen geheim en duister plan:

“Elk geschenk dat goed en volmaakt is, komt uit de hemel, van de Vader van het licht. Hij blijft altijd en eeuwig Dezelfde. Hij verandert nooit. Er zal nooit een spoortje duisternis in Hem te vinden zijn.”Jakobus 1:17

Misschien vraag je nu: “Maar Chris, wat is dan met Jesaja 55? Jesaja zegt toch dat Gods gedachten zoveel hoger zijn dan onze gedachten?” Dat is waar. Maar de verzen in Jesaja 55 behoren tot de meest misbruikte verzen uit de Bijbel. Men denkt ermee te kunnen aantonen dat wij Gods wil niet kunnen kennen. Maar dat zegt Jesaja niet. Hij zegt net het tegenovergestelde. Jesaja zegt tegen het volk dat het zich moet bekeren en tot God moet terugkeren. Waarom? Om Zijn gedachten en wegen, dus Zijn wil, juist te leren kennen:

“Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.”Jesaja 55:7

Is dit niet in wezen hetzelfde wat Paulus in Romeinen 12 zegt?

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”Romeinen 12:2

God zegt niet tegen ons: "Pech voor jullie. Jullie kunnen mijn gedachten niet kennen!" Neen! Het tegendeel is waar. Hij roept ons juist op om Hem als het ware te bestormen, om Hem en Zijn wil beter te leren kennen. En als je naar Jezus kijkt, zie je die wil heel duidelijk geopenbaard, want Jezus kwam "om ons alles bekend te maken wat Hij van de Vader gehoord heeft." En dit is nodig, want een gebrek aan kennis kan gevaarlijk zijn, zoals we in Hosea lezen:

“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.”Hosea 4:6

In Zijn wil leven

Om te eindigen wil ik je nog een vraag stellen: als ik in mijn gps het adres in Duitsland ingeef en op start klik nadat mijn gps de weg uitgestippeld heeft, ben ik dan reeds waar ik moet zijn? Op zich een domme vraag, dat weet ik. Maar ik ben er natuurlijk nog niet. Ik moet beginnen rijden en de instructies van de gps volgen. Zo kom ik dan uiteindelijk tot mijn doel.

En zo is het ook met Gods wil. Alles begint met het kennen van Zijn wil. Eens wij Zijn wil kennen, moeten wij echter beginnen erin te leven. Dit doen we in de eerste plaats door geloof, vertrouwen en volharding, maar ook door concrete stappen te zetten. Een voorbeeld is de genezing van fybromyalgie die ik heb mogen ontvangen. Ik wist dat God mij wil genezen. Dus begon ik ermee, uit te spreken dat de Heer mij zal genezen.

Op een dag zat ik dan in de broederraad en iemand zei: "Chris, misschien is er iets dat je moet belijden, zoals in Jakobus staat." Onmiddellijk kreeg ik een beeld waarin ik mezelf zag staan. Ik had mijn zwaard (een beeld voor Gods woord) weg gestoken en was gestopt het goede te belijden omdat ik ontgoocheld was. Iemand anders had een beeld van een roer van een schip dat door een ketting vastgebonden was. In beide gevallen ging het om mijn tong. Ik was gestopt te belijden wat God in Zijn woord zegt. Paulus zegt dat wij de Geest des geloofs hebben ontvangen en dat wij daarom ook overeenkomstig dit geloof spreken. Ik had dit een stuk losgelaten omdat ik teleurgesteld was. Na deze openbaring beleed ik dit aan de Heer. Daarna legden ze me de handen op en werd ik ter plaatse genezen. Dit is enkele jaren geleden gebeurd en ik ben nog steeds genezen. Prijs de Heer!

Begin dus te bidden om openbaring van Gods wezen, wil en wegen. Bid om de Geest van openbaring, om te weten wat Gods wil is en hoe groot je erfenis in Jezus is. Wordt vernieuwd in je denken door Gods woord te lezen en te beluisteren en bijt je dan vast in hetgeen de Heer je vanuit Zijn woord openbaart. Zijn wil is "het goede, welgevallige en volkomene." (Romeinen 12:2) De dief komt om te stelen en te bederven, maar Jezus is gekomen opdat wij leven zouden hebben en leven in overvloed (Johannes 10:10). Hij is de goede Herder. Wij horen Zijn stem en volgen Hem. En:

“Hoeveel beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.”2 Korintiërs 1:20

Christian Vey

Chris is getrouwd en heeft twee kinderen, Amilia en Nathan. Hij werkt voltijds voor de kerk en heeft een grote passie voor het Woord van God en de werking van de Heilige Geest. Chris komt oorspronkelijk uit Duitsland en is een grote fan van Bayern München. Hij kan genieten van een lekker etentje en een goede film. In Ichthus is Chris actief als dominee, oudste en bestuurslid.