Geworteld en gegrond in Gods liefde

17-06-2017
Christian Vey

Geworteld en gegrond in Gods liefde Ga verder

Geworteld en gegrond in Gods liefde

Als kind en tiener zat ik vaak buiten in de tuin van mijn ouders wanneer het stormde. Ik hield ervan om de bomen te zien bewegen, om de kracht van de wind te voelen en de bladeren te zien opwaaien die op de grond lagen. De kracht van de natuur is bijzonder en het maakt tot op vandaag indruk op mij. Zeker als ik bedenk dat de Heer nog oneindig veel sterker is.

In al die jaren zag ik echter nooit een boom omvallen door de wind, laat staan dat het huis van mijn ouders zou omgewaaid zijn. Hoe komt dat? Omdat die bomen diepgeworteld zijn en het huis stevig gegrondvest is. Er zou een bijzonder brute storm voor nodig zijn om een diepgewortelde boom te doen omvallen en een stevig gegrondvest huis te doen omwaaien.

Paulus betrekt deze dingen op ons geestelijk leven. Hij schreef dat wij als kinderen Gods geworteld en gegrond moeten zijn in de liefde Gods:

“Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.”Efeziërs 3:17-19, NBG

In een andere vertaling wordt het nog duidelijker:

“Ik bid… dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen. Dan zult u, samen met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. U zult ervaren en begrijpen dat die liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol van God zijn.”Efeziërs 3:17-19, HTB

Wil je standhouden tijdens een hevige storm? Dan moet je hart diepe wortels schieten. Deze moeten alsmaar dieper verankerd zijn in de liefde van de Vader. Heel je leven moet op Zijn liefde gebouwd worden, stevig en vast. Ook als het bijzonder heet is en er nauwelijks regen valt, blijven de meeste bomen toch groen en dragen ze vrucht omdat hun wortels zo diep gegroeid zijn dat zij water uit de grond kunnen trekken. In droge periodes in ons leven, in woestijn periodes, wanneer er weinig verandering lijkt te zijn en de grond om ons heen hard is geworden, kunnen wij desondanks bloeien en vrucht dragen als onze wortels tot diep in de liefde van de Vader reiken. Dan kunnen wij kracht en hoop putten, zelfs als de bronnen van de wereld uitgeput zijn. Daarom schreef Paulus: "Ik bid… dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen."

“Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen.”Paulus (Efeziërs 3:17)

Geef het de nodige tijd

De groei van wortels en het bouwen van een huis neemt echter tijd in beslag. Dit is niets wat van vandaag op morgen zal gebeuren. "Rap, rap" is zelfs slecht voor een boom of een huis. De wortels moeten sterk worden, langer worden, dieper groeien. En bij een huis moet steen op steen gelegd worden en kan men niet plan- en doelloos beton tegen muren gooien. Geduld en toewijding, nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen zijn nodig.

Wij moeten dus leren dat de belangrijke dingen in het leven soms even duren alvorens zij verwezenlijkt zijn. Dit is zo moeilijk voor ons omdat de tijdsgeest het tegenovergestelde op ons afvuurt: "Vandaag besteld, morgen in huis", "Speed dating", alsmaar snellere computers en smartphones, "minute soup", noem maar op …. Ons vlees doet daar graag aan mee, want ons vlees is ongeduldig en wil alles met zo weinig mogelijk inspanning zien gebeuren. Niet zo in het Koninkrijk van God. Jezus zei: "Dag en nacht gaan voorbij". Met andere woorden: geef het de nodige tijd en geef vooral niet op. Rome werd ook niet in een dag gebouwd.

Geef de weerstand op

Ik wil eerlijk zijn: tot een aantal jaren geleden had ik het moeilijk met dergelijke verzen. Waarom? Omdat ik mensen leerde kennen die de liefde Gods als excuus gebruikten om vleselijk te leven en te zondigen, om ongezeglijk te zijn en de Bijbel te verdraaien om zo hun eigen agenda te verwezenlijken. Als ik dan iemand hoorde spreken over de liefde van de Vader en dat ons leven daarop moest gebouwd worden, voelde ik de weerstand in mij. Ik wilde niet zo worden als deze mensen die een soort huichelende liefde hadden. Maar ik leunde daarbij op mijn verstand, terwijl Paulus toch schrijft dat de liefde van Christus ons menselijk verstand juist te boven gaat.

Als mensen de liefde van God misbruiken, ontstaat bij ons vaak een foute indruk. Wij denken dan dat een dergelijk gedrag de uitwerking van de liefde Gods is. Het gevolg is dat wij de liefde Gods dan van ons afhouden en ons veiliger voelen als mensen over de vrees des Heren spreken of over heiliging. Maar laat mij duidelijk stellen: de liefde van de Vader is niet gevaarlijk en ze heeft ook geen vleselijke uitwerking. In tegendeel! Als wij vol worden van de liefde Gods, gebeurt wat Paulus schrijft: "Uw hele wezen zal dan vol van God zijn."

“U zult ervaren en begrijpen dat de liefde van Christus ons menselijke verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol van God zijn.”Paulus (Efeziërs 3:19)

Wat een machtige en omverblazende Bijbelse waarheid! Ons hele wezen zal vol zijn van God als wij helemaal geworteld en gegrond zullen zijn in Zijn liefde! Meer dan "vol" en meer dan "het hele wezen" is niet mogelijk. Dat is het maximum. Geef dus je weerstand tegen de liefde van God op. Laat toe dat je wortels groeien en je huis gebouwd wordt, steen voor steen, wortel voor wortel.

De eigenschappen van Gods liefde

Sta mij toe je vanuit het Woord te tonen dat het goed is om ons leven op de liefde Gods te bouwen. Paulus beschrijft de eigenschappen van de liefde in 1 Korinthiërs 13. Door deze eigenschappen zien wij dat de liefde Gods ons niet aanzet tot zonde of een vleselijk en egoïstisch leven. In tegendeel:

“De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk, zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand.”1 Korinthiërs 13:4-7, HTB

Als wij ons leven op Gods liefde bouwen, zullen wij vriendelijke mensen worden die niet jaloers zijn, mensen die niet trots of ijdel zijn. We zullen niet meer egoïstisch zijn. We zullen mensen vergeven als zij ons schade berokkenen. Wij zullen ons helemaal niet verheugen als er vleselijk en ongepast gedrag vertoond wordt. In plaats daarvan zullen wij van de waarheid houden, in een liefde die niet los te maken is van Gods gerechtigheid en heiligheid. Door deze liefde zullen wij ook de vreze des Heren juist begrijpen. Deze vrees is geen angst, maar een diep respect en ontzag voor de Heer die ons onvoorwaardelijk lief heeft. Als wij in Gods liefde zullen geworteld zijn, zullen wij de zwakken beschermen, mensen vol vertrouwen en geloof zijn, het altijd van God verwachten en standhouden. Ja, standhouden. In de storm en in de woestijn.

De liefde van God maakt dus geen zwakke mensen van ons. Ze maakt mensen van ons die weten wie ze zijn in Jezus, die zoveel van de Vader houden dat ze de zonde zullen haten en die standhouden ook als het even tegenzit.

Paulus gaat zelfs zover om te zeggen dat alle gaven en talenten en zelfs het grootste geloof, de diepste kennis van de grootste geheimenissen, en een leven vol goede werken, volledig waardeloos zijn als wij deze liefde niet hebben. Met andere woorden: als wij ons leven niet op de liefde van de Vader bouwen, zullen wij een leven van Farizeeërs en Schriftgeleerden leiden die bezig zijn met uiterlijk vertoon en zelf-gerechtigheid. We zullen dan liever onder de wet leven dan onder de genade en ons bezig houden met religie in plaats van een levendige relatie met Jezus.

Jezus zelf zei dat de liefde de vervulling van de ganse wet en alle profeten is. God is liefde en als wij Zijn liefde niet toelaten in onze harten zullen wij moeten leven uit menselijke liefde en menselijke kracht. Dan zijn we voorbestemd om te stranden op een rots van teleurstelling, schuldgevoelens en bitterheid, omdat wij zonder Hem en zonder Zijn liefde niets kunnen doen wat van geestelijke waarde is.

De juiste volgorde

Wanneer kan ik in een huis wonen? En wanneer kan een boom vrucht dragen? Als de bouw van het huis voltooid is en als de boom gegroeid is met voldoende diepe wortels. Dit is duidelijk en niemand zal eraan twijfelen. Maar wij denken wel dat wij een God welgevallig leven kunnen leiden zonder geworteld en gegrond te zijn in de liefde Gods. Dat gaat niet. We moeten op de juiste volgorde letten. Eerst moeten wij Zijn liefde ontvangen en erin groeien, ons leven erop bouwen, alvorens wij kunnen leven zoals God het wil. Niet omgekeerd.

“Eerst moeten wij Zijn liefde ontvangen en erin groeien, ons leven erop bouwen, alvorens wij kunnen leven zoals God het wil.”

Het gevolg kan nooit de voorwaarde worden. Goede werken zijn een gevolg van Gods liefde voor ons. Maar goede werken kunnen nooit de voorwaarde worden om door God geliefd te worden. Ik rijd toch ook niet met een auto om te kunnen tanken. Ik tank om te kunnen rijden.

Lees wat Johannes over de liefde schrift en je zult nog duidelijker zien dat alles met Gods liefde begint:

“De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij zijn Zoon, die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. Omdat God ons zo heeft liefgehad, moeten wij elkaar ook liefhebben.”1 Johannes 4:10-11, HTB

Zie je het? Het vertrekpunt is Zijn liefde voor ons. Niet onze liefde voor Hem. Pas als wij Zijn liefde voor ons ontvangen hebben, kunnen wij anderen liefhebben.

Wil dit zeggen dat wij niets meer kunnen doen alvorens wij helemaal tot de volheid zijn gekomen? Neen. God wil dat wij leven vanuit hetgeen Hij ons op dit moment omtrent Zijn liefde geopenbaard heeft, overeenkomstig de bouwfase in ons leven dus. Overeenkomstig de diepte van onze wortels. En naar mate deze openbaring zal toenemen, zal ook de vrucht die wij voortbrengen groeien. Leef dus in wat je reeds hebt, en vertrouw erop dat de Heer zal toevoegen.

Stevig staan in Zijn liefde voor ons

God wil niet dat wij ons hele leven lang als vlaggen in de wind zijn. Vlaggen bewegen altijd met de wind mee. Ze zijn onbestendig en wankelbaar. Mensen die als vlaggen zijn, veranderen om de haverklap van mening en visie. Ze zijn emotioneel instabiel en hun ervaringen vormen de basis voor hun geloof. Als het meezit is God goed. Als het tegenzit is Hij mysterieus en ondoorgrondelijk.

Hoe meer wij ons leven op Zijn liefde bouwen en onze wortels laten geworteld zijn in Zijn wezen dat liefde is, hoe steviger wij zullen kunnen staan. Wij zullen een vast karakter ontwikkelen, een onwankelbaar geloof, en een hoop die het positieve verwacht. Ik zal heel eerlijk zijn: toen mijn pa aan kanker stierf, kwam de vijand af en fluisterde hij in mijn oor: "Zwijg nu toch eindelijk over de goedheid van God." Maar ik zal het nog veel luider uitroepen: "Mijn God is goed. Hij is liefde. Hij was niet de bron van de kanker en Zijn wil was het goede voor mijn vader, niet een leven van pijn en dood.".

“Ik zal het nog veel luider uitroepen: ‘Mijn God is goed!’”

Maar hoe kunnen wij dit dan met elkaar verzoenen? Hoe kan dit Gods wil niet zijn en toch gebeuren? Ik wil je een vraag stellen om hierop te antwoorden: hoe kan God willen dat niemand verloren gaat en allen tot kennis van de waarheid komen en toch sterven velen ongelovig en gaan voor eeuwig verloren? Niet alles wat God wil, gebeurt ook. God wil niet dat wij zondigen. God wil niet dat wij onze samenkomsten verzuimen. God wil dat iedereen bijdraagt en zorg draagt. Maar zo vaak gebeurt net het tegenovergestelde. God wil niet dat wij ons ergeren, maar misschien erger je je nu aan mij omdat ik dit schrijf.

Er is zoveel te zeggen over de wil van de mens, de gevallen wereld, de vijand, ons vlees, ons ongeloof en twijfels waardoor wij zoveel missen… maar op het einde van de dag weten wij vaak niet wat de oorzaak precies was. Ik weet niet waarom mijn pa niet genezen is. Maar weet je wat ik wel weet? Dat God van mij houdt, dat mijn pa nu aan het genieten is, dat ik op een dag voor God zal staan en dit alles zal begrijpen, en dat Hij ondanks alles een goede God is die steeds het goede met ons voorheeft.

Omdat ik voor een stuk geworteld ben in Gods liefde, nu meer dan een aantal jaren geleden tenminste, kan ik de dood van mijn vader plaatsen. Het verandert mijn overtuiging aangaande genezing niet en doet het mij niet aan Gods wil en liefde twijfelen. En dit zeg ik niet tot mijn eer, maar tot Zijn eer, want dit is niet mijn prestatie, het is het werk van Zijn liefde in mij. Dit heet genade. Een genade die God eenieder van ons wil schenken.

Groeien in Gods liefde

Hoe groeien wij in Gods liefde? Voornamelijk door gemeenschap te hebben met Hem. Lees Zijn Woord en breng tijd door met je Vader in de hemel door gebed en aanbidding. Daarbij kun je met het Johannes evangelie beginnen. Johannes wordt "de apostel der liefde genoemd." Hij zei van zichzelf dat Jezus hem liefhad. En hij gebruikt daarbij verschillende woorden in de grondtekst. Een keer gebruikt hij het woord voor goddelijke liefde, een andere keer een woord dat spreekt van vriendschap en genegenheid. Hij zegt dus van zichzelf dat Jezus hem liefhad met een goddelijke liefde, maar ook omdat Hij hem graag had als vriend. Met andere woorden: Jezus hield ervan om tijd met Johannes door te brengen en was hem genegen.

“Jezus houdt van jou, met een vriendschappelijke liefde, met oprechte en pure genegenheid.”

Dit geldt ook voor ons. Jezus houdt van jou met de liefde van de Vader en Hij houdt van jou met een vriendschappelijke liefde, met oprechte en pure genegenheid. Vraag daarom de Heilige Geest om je deze liefde te openbaren, want enkel door openbaring zullen wij deze liefde kunnen zien, ontvangen, omarmen en erin leven. Waarom? Omdat Paulus zegt dat Gods liefde ons verstand te boven gaat. Net zoals Zijn vrede. Daarom bidden wij tijdens de bidstonden om verlichte ogen van ons hart, om te kunnen zien wie God is en welke liefde Hij voor ons heeft. Een laatste tip: luister naar preken over Gods liefde of lees een boek erover. Natuurlijk moeten wij niet alles gehoorzamen, alles moet eerst aan hand van de Bijbel getoetst worden. Het goede ervan moeten wij behouden. Zo lang het ons maar helpt om te groeien en God te verheerlijken.

Begin dus te bouwen en laat je wortels schieten… om geworteld en gegrond te zijn in Zijn onvoorwaardelijke liefde.

Amen.


Christian Vey

Chris is getrouwd en heeft twee kinderen, Amilia en Nathan. Hij werkt voltijds voor de kerk en heeft een grote passie voor het Woord van God en de werking van de Heilige Geest. Chris komt oorspronkelijk uit Duitsland en is een grote fan van Bayern München. Hij kan genieten van een lekker etentje en een goede film. In Ichthus is Chris actief als dominee, oudste en bestuurslid.